Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-
Turizm sektörüne yaş sebze ve meyve tedarik eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak için gerekli çalışmaları yapar.

2-Turizm sektörü tedarikçileri üyelerinin belirli bir etik kurallar çerçevesinde hem sektörün hem de kendi ticari çıkarları gözetilerek faaliyetlerinin sürdürülmesi yönünde bilimsel ve teorik çalışmalar yapar.

3-Rekabet kurallarına riayet edilmek kaydıyla üyelerinin ticari menfaatlerinin korunması için belirli bir fiyat politikası güder, günlük yaş sebze ve meyve piyasa fiyatlarının tespiti ve turizm sektörüne ilan edilerek duyurulması yönünde çalışmalar yapar, çalışmalarını elektronik ortamlarda yayımlar.

4-Turizm sektörü temsilcileri ile belirlenecek ortak bir konsorsiyumla çalışmalar yaparak, karşılıklı taleplerin değerlendirilmesi yanı sıra mevcut sorunları ile doğabilecek problemlerin giderilmesi yönünde karşılıklı çözüm ve öneriler üretilerek çözüm yolları aranması ve her iki sektöründe ortak menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapar.

5-Üyeleri arasında mesleki birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar.

6-Üyelerinin ticari menfaatlerinin korunması için çalışmalar yapar.

7-Turizm sektörüne mal ve hizmet temini için üyelerinin mal ve hizmet aldığı diğer gerçek ve tüzel kişiler ile sıkı bir dirsek teması kurmak suretiyle günlük piyasanın oluşturulmasında katkı sağlamak için çalışmalar yapar.

8-Hizmet sektörünün gerektirdiği özellikle belediyelerin yanı sıra diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde günün şartlarına göre ve yasal mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.

9-Üyelerinin sosyal ve ekonomik yönden iş birliği yaparak kendi aralarındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için çalışmalar yapar.

10-Amaç doğrultusundaki bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartır.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

13-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

14-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

15-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

16-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak için çalışmalar yapar.

17-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.

19-Yurt içindeki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

21-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

22-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

23-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.